ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 081-8928127
 
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลสาธารณสุข
  SRRT รพ.สต.
  แผนที่ รพ.สต.
  โรงเรียน อสม.
  ทำเนียบเจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ อสม.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาระสุขภาพ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ที่นี่ รพ.สต.คลองสระ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.ตะเคียนทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.หัวหมากล่าง
 
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตำบลคลองสระ ครั้งที่ ปี 2564 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระเป็น
ประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการในตำบลคลองสระ และ อสม.ตำบลคลองสระ
เข้าร่วมประชุม วางแผน แก้ไข พัฒนาระบบคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการด้านต่างๆให้
ก้าวหน้าและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลคลองสระ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 36 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17  มีนาคม  2564
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลคลองสระ ครั้งที่ ปี 2564 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการในตำบลคลองสระ และ อสม.ตำบลคลองสระเข้าร่วมประชุม วางแผน แก้ไข พัฒนาระบบคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการด้านต่างๆให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่