ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 081-8928127
 
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลสาธารณสุข
  SRRT รพ.สต.
  แผนที่ รพ.สต.
  โรงเรียน อสม.
  ทำเนียบเจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ อสม.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาระสุขภาพ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ที่นี่ รพ.สต.คลองสระ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.ตะเคียนทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.หัวหมากล่าง
 
วันที่ 30 มีนาคม 2564ว่าที่ร้อยตรีนพดล ศรีสว่าง นักวิชาการสาธารณสุข ประจำ
รพ.สต.คลองสระ เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูคนพิการ
ในสถานการณ์ภัยพับัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
รวมถึงชุมชนในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ
โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 7 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30  มีนาคม  2564
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 30 มีนาคม 2564ว่าที่ร้อยตรีนพดล ศรีสว่าง นักวิชาการสาธารณสุข ประจำ รพ.สต.คลองสระ เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูคนพิการในสถานการณ์ภัยพับัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการรวมถึงชุมชนในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ณโรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่