ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 081-8928127
 
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลสาธารณสุข
  SRRT รพ.สต.
  แผนที่ รพ.สต.
  โรงเรียน อสม.
  ทำเนียบเจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ อสม.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาระสุขภาพ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ที่นี่ รพ.สต.คลองสระ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.ตะเคียนทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.หัวหมากล่าง
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 16.00 - 17.00 น. เจ้า
หน้าที่ รพ.สต.คลองสระ
ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 10 ลง
เยี่ยมบ้านคนไข้พระบรมรา
ชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย
ณ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงลีบ และ
หมู่ที่ 10 บ้านปากฮาย ตำบล
คลองสระ เพื่อติดตามอาการ
และสอบถามความต้องการการช่วยเหลือ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 12 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2564
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองสระร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 10 ลงเยี่ยมบ้านคนไข้พระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 2 รายณ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงลีบ และหมู่ที่ 10 บ้านปากฮาย ตำบลคลองสระ เพื่อติดตามอาการและสอบถามความต้องการการช่วยเหลือ

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่