ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 081-8928127
 
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลสาธารณสุข
  SRRT รพ.สต.
  แผนที่ รพ.สต.
  โรงเรียน อสม.
  ทำเนียบเจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ อสม.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาระสุขภาพ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ที่นี่ รพ.สต.คลองสระ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.ตะเคียนทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.หัวหมากล่าง
 
วันที่ 24 ก.พ. 2564
เจ้าหน้าที่รพ.สตคลองสระ
ร่วมเจาะเลือดตรวจหสารเคมี
ตกค้างในเลือดเกษตรกร จำนวน
20 ราย ในงานวันถ่ายทอดเทคโน
โลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประ
จำปี 2564 (Field Day) ณ บ้านนางจิตร์ตรา
สอนทอง ครัวต้นแบบสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลปาร่อน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 14 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 24 ก.พ. 2564  เจ้าหน้าที่รพ.สตคลองสระ ร่วมเจาะเลือดตรวจหสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร จำนวน20 ราย ในงานวันถ่ายทอดเทคโน โลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี 2564 (Field Day) ณ บ้านนางจิตร์ตรา สอนทอง ครัวต้นแบบสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลปาร่อน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่